Yttrande Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning Ds 2017:52

Europaparlamentet och rådet har beslutat om vissa upphovsrättsliga regler till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning och om gränsöverskridande utbyte av vissa verk och alster. Regeringen har föreslagit att direktivet ska implementeras med nya paragrafer i anslutning till den befintliga inskränkningen i 17 § upphovsrättslagen.

Svenska Läromedel anför i sitt yttrande att det bör finnas ett krav på att endast tillgängliga exemplar som motsvarar behov som föranleds av en nedsättning ska få framställas och att framställningen av tillgängliga exemplar ska rapporteras för att möjliggöra kontroll.

Länk till yttrandet