På den svenska läromedelsmarknaden finns ett trettiotal läromedelsföretag. De flesta av de ca 500 medarbetarna är lärare, vilket ofta är en nödvändig bakgrund. Till branschen kan också räknas ett stort antal författare och underleverantörer såsom illustratörer, formgivare och specialister på digitala tillämpningar. Det finns små företag som säljer läromedel för mindre än 10 miljoner kr per år och stora som säljer för flera hundra miljoner kr per år. Av företagen är fem större än övriga. På senare år har nya läromedelsföretag med enbart digitala läromedel tillkommit.

Marknaden kan indelas i segmenten Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Specialpedagogik, Komvux, SFI, Universitet och högskola, Forskning, Folkbildning och Profession. Ofta kan ett läromedel användas i flera segment varför det i praktiken är svårt att göra en uppdelning. Så använder gymnasieiskolor och komvux ofta samma läromedel och en bok kan i vissa fall användas både i högskoleutbildning och som referens för forskare och yrkesverksamma.

Medlemsföretagen i Svenska Läromedel sålde 2015 läromedel till Grundskola och Gymnasieskola för 858 miljoner kr varav 6,2 procent avsåg digitala läromedel. Det betyder att medlemsföretagen till en elev i grundskolan 2015 sålde nya läromedel för 567 kr varav 35 kr avsåg digitala läromedel.

Av statistik som Svenska Läromedlet inhämtat från Läromedia Bokhandel i Örebro och GR Göteborg framgår att kommuner 2015 anskaffade läromedel till elever i grundskolan för mellan 277 och 1 305 kr. Data saknas från vissa kommuner.

Det kan noteras att kostnaden för en elev i grundskolan enligt Skolverket 2014 var 94 600 kr varav 4 022 kr enligt Kolada (i kommunala grundskolor) användes till Lärverktyg, d.v.s. utrustning, datorer, skolbibliotek, skönlitteratur, skolresor m.m. samt läromedel. Det finns således många företag som till skolor tillhandahåller lärverktyg och lärresurser som inte är läromedel.

Kommunala skolor, men inte fristående, är bundna av lagen om offentlig upphandling. Kommuner upphandlar därför läromedel, både tryckta och digitala. Lärare vill kunna välja läromedel och kommunerna ger därför upphandlingen till en distributörer som kan erbjuda hela marknadens utbud. Lärare i kommunala skolor beställer läromedel från den valda distributören.

Svenska Läromedel samlar inte in statistik om försäljning till Universitet och högskola. Studenter köper och betalar själva för den kurslitteratur som finns på de fastställda litteraturlistorna.