Läromedelsföretag som är medlemmar i Svenska Läromedel utvecklar och tillhandahåller läromedel som ger förutsättningar för lärare att undervisa i enlighet med styrdokumenten och för elever att utveckla kunskaper, värden och förmågor. Svenska Läromedels och medlemsföretagens kvalitetspolicy syftar till att underlätta för lärare att välja dessa läromedel.

Alla medlemsföretagens läromedel utvecklas i en systematisk och omsorgsfull process till hög kvalitet. Policyn avser grundläromedel – läromedel som täcker väsentliga delar av en eller flera årskurser i en ämnesplan för grundskolan, en eller flera kurser i gymnasieskolan eller ett innehåll för motsvarande skolformer och som följer skollagen, läroplanen och övriga styrdokument. Ett grundläromedel kan vara en tryckt bok, ett digitalt läromedel eller ha ett annat gränssnitt.

Kvalitetspolicyn gäller i tillämpliga delar även för komponenter i läromedelspaket, läromedel för förskolan, laborativa läromedel och övriga läromedel som företag som är medlemmar i Svenska Läromedel utvecklar.

Grundläromedel

Utvecklar kunskap

Grundläromedel täcker alla väsentliga moment för en årskurs och ger undervisning och lärande klarhet, sammanhang och progression. Läromedel innehåller det angivna centrala innehållet och utvecklar de kunskaper och förmågor som anges i kunskapskraven.

Utvecklar värden

Grundläromedel följer värdegrunden i läroplanen och är en del i värdegrundsarbetet. Läromedel utvecklas med grund i det demokratiska samhället och dess mångfald och i att skolan är en plats för möten och utveckling på likvärdiga villkor för alla elever. Grundläromedel kan uppmuntra till skilda uppfattningar, perspektiv och personliga ställningstaganden och är som helhet sakliga och allsidiga.

Bygger på beprövad didaktik

Grundläromedel bygger på beprövad didaktik som är anpassad för varje årskurs. Läromedel främjar att olika elevers förutsättningar och behov beaktas. Läromedel utvecklas av författare och förlag i flera steg, i dialog med skolan. Grundläromedel har tillhörande komponenter som ger lärare verktyg att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Grundläromedel bör av lärare kompletteras med andra lärverktyg.

Har grund i ämnesforskning

Grundläromedels innehåll stämmer med relevanta vetenskapliga rön. Nya läromedel är tidsenliga och aktuella.

Har en framställning som främjar undervisning och lärande

Grundläromedel har – oavsett om de är tryckta böcker, digitala läromedel eller har ett annat gränssnitt – en grafisk form, läsbarhet, bilder och teknisk kvalitet i övrigt som främjar undervisning och lärande.

Denna kvalitetspolicy gäller för läromedelsföretag som är medlemmar i Svenska Läromedel fr.o.m. den 1 juli 2014.