Svenska Läromedel bedriver för läromedelsförlag kollektiv rättighetsförvaltning enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Svenska Läromedel är en sådan organisation som beskrivs i 1 kap. 3 §.

Lärare och elever i skolor och lärare och studenter på universitetet och högskolor har, om institutionen har ingått ett kopieringsavtal, rätt att i begränsad utsträckning kopiera ur läromedel och kurslitteratur i syfte att komplettera de läromedel och den kurslitteratur som normalt används i undervisningen. Med kopiering avses i avtalen att fotokopiera, skriva ut, skanna in och att sprida kopior i institutionernas egna, slutna nätverk.

Kopieringsavtalen ingås mellan rättighetshavare och användare med avtalslicens som regleras i 3a kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Svenska Läromedel är den organisation som ingår avtalen för läromedelsförlag. Andra medlemsorganisationer i Bonus Copyright Access företräder andra rättighetshavare.

För rätten att kopiera, som är ett avtalat undantag från förbudet att kopiera i lagen om upphovsrätt, betalar institutionerna en årlig ersättning per elev och student, användarna. Kopieringsersättningen inkasseras av Bonus Copyright Access och fördelas till de olika medlemsorganisationerna som i sin tur fördelar ersättningen till respektive rättighetshavare.

Svenska Läromedel får från Bonus Copyright Access läromedelsförlagens ersättning. Både förlag som är medlemmar i Svenska Läromedel och förlag som inte är det får del av kopieringsersättningen.

Läromedelsförlag vars läromedel kan antas ha blivit kopierade kan ansöka om ersättning hos Svenska Läromedel. Ansökan ska göras varje år senast den 31 mars.

Förlagen får en ersättning som motsvarar förlagets andel av den totala försäljningen av läromedel. Förlagen betalar en administrativ avgift på 5 000 kr.

Svenska Läromedel fördelar 24 miljoner kr som kopieringsersättning från skolor och 5 miljoner som kopieringsersättning från universitet och högskolor till knappt trettio läromedelsförlag varav hälften är medlemmar i Svenska Läromedel och hälften inte är det.

Förutom Skol- och Högskoleavtalen, finns vissa andra avtal om kopieringsersättning och ömsesidiga avtal med utländska organisationer för kopieringsersättning.

Läs mer i verksamhetsberättelsen

Läs mer på Bonus Copyright Access