Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Läromedelsmarknaden

På den svenska läromedelsmarknaden finns ett trettiotal läromedelsföretag. De flesta av de ca 500 medarbetarna är lärare, vilket ofta är en nödvändig bakgrund. Till branschen kan också räknas ett stort antal författare och underleverantörer såsom illustratörer, formgivare och specialister på digitala tillämpningar. Det finns små företag som säljer läromedel för mindre än 10 miljoner kr per år och stora som säljer för flera hundra miljoner kr per år. Av företagen är fem större än övriga. De stora läromedelsföretagen har både tryckta och digitala läromedel och några andra har antingen tryckta eller digitala.

Marknaden kan indelas i segmenten Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Specialpedagogik, Komvux, SFI, Universitet och högskola, Forskning, Folkbildning och Profession. Ofta kan ett läromedel användas i flera segment varför det i praktiken är svårt att göra en uppdelning. Så använder gymnasieiskolor och komvux ofta samma läromedel och en bok kan i vissa fall användas både i högskoleutbildning och som referens för forskare och professionella. På högskolan talar man oftast om kurslitteratur och inte läromedel.

Medlemsföretagen i Svenska Läromedel sålde 2017 läromedel till Grundskola och Gymnasieskola för 842 miljoner kr varav 11 procent avsåg digitala läromedel

Av statistik som Svenska Läromedlet inhämtat från Läromedia Bokhandel i Örebro och GR Göteborg framgår att kommuner 2015 anskaffade läromedel till elever i grundskolan för mellan 277 och 1 305 kr. Data saknas från vissa kommuner.

Det kan noteras att kostnaden för en elev i grundskolan enligt Skolverket 2014 var 94 600 kr varav 4 022 kr enligt Kolada (i kommunala grundskolor) användes till Lärverktyg, d.v.s. utrustning, datorer, skolbibliotek, skönlitteratur, skolresor m.m. samt läromedel. Det finns således många företag som till skolor tillhandahåller lärverktyg och lärresurser som inte är läromedel.

Kommunala skolor är bundna av lagen om offentlig upphandling LOU. Kommuner upphandlar därför läromedel, både tryckta och digitala. Lärare vill kunna välja läromedel och kommunerna ger därför upphandlingen till en distributörer som kan erbjuda hela marknadens utbud. Lärare i kommunala skolor beställer läromedel från den valda distributören. Fristående skolor är inte bundna av LOU och kan köpa läromedel direkt från läromedelsförlag.

Studenter köper och betalar själva för den kurslitteratur som finns på de fastställda litteraturlistorna. Svenska Läromedel samlar inte in statistik om försäljning till Universitet och högskola.

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.