Svenska Läromedel

Vi utvecklar kunskap för elever, studenter och professionella

Rättighetsförvaltning

Svenska Läromedel ingår avtal med kommuner, friskoleföretag, universitet och högskolor som ger lärare, elever och studenter rätt att i begränsad utsträckning kopiera ur läromedel och kurslitteratur som har getts ut av medlemsföretagen.

Kopieringen ska ske i syfte att komplettera de läromedel och den kurslitteratur som normalt används i undervisningen. Med kopiering avses att fotokopiera, skriva ut, skanna in och att sprida kopior i institutionernas egna, slutna nätverk.

Svenska Läromedel företräder flertalet svenska läromedelsförlag och är därför, enligt 42a § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, en huvudorganisation, vilket betyder att kopieringsavtalen gäller även för läromedelsförlag som inte är medlemmar i Svenska Läromedel.

För rätten att kopiera, som är ett avtalat undantag från förbudet att kopiera i lagen om upphovsrätt, betalar institutionerna en årlig ersättning per elev och student. Kopieringsersättningen inkasseras av Bonus Copyright Access och fördelas till Bonus olika medlemsorganisationerna som i sin tur fördelar ersättningen till respektive rättighetshavare. Svenska Läromedel får från Bonus Copyright Access läromedelsförlagens del av ersättningen.

Förlagen får en andel av denna ersättning som motsvarar förlagets andel av den totala försäljningen av läromedel. Förlagen betalar en administrativ avgift på 5 000 kr.

Läromedelsförlag vars läromedel kan antas ha blivit kopierade kan ansöka om ersättning hos Svenska Läromedel. Ansökan ska göras varje år senast den 31 mars.

För den kollektiva rättighetsförvaltning som Svenska Läromedel bedriver gäller vissa bestämmelser i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Svenska Läromedel är en sådan organisation som beskrivs i 1 kap. 3 §.

Svenska Läromedel fördelar 24 miljoner kr som kopieringsersättning från skolor och 5 miljoner som kopieringsersättning från universitet och högskolor till knappt trettio läromedelsförlag varav hälften är medlemmar i Svenska Läromedel och hälften inte är det.

Förutom skol- och högskoleavtalen, finns andra avtal om kopieringsersättning och ömsesidiga avtal med utländska organisationer för kopieringsersättning.

Läs mer i verksamhetsberättelsen

Läs mer på Bonus Copyright Access

 

Kvalitetspolicy

Svenska Läromedels kvalitetspolicy är ett verktyg för lärare att välja läromedel med hög kvalitet.

Skolforum

Läs om den nya arena som Skolforum och Framtidens Lärande skapar tillsammans 2018.

Läromedelsportalen

Här har vi samlat våra digitala läromedel för att du enkelt ska kunna välja det som är bäst för dig och dina elever.