Yttrande Läsdelegationen

Publicerad: 9 oktober, 2017 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig 2017-09-10 till den av Kulturdepartementet tillsatta Läsdelegationen och menar att läsningen av kunskapstexter i form av läromedel bör få en central roll i skolans systematiska lästräning. Svensak Läromedel ger förslag på åtgärder om bl.a. lärarutbildning, undervisning och skolbibliotek.

Länk till yttrandet

Yttrande Förväntade ändringar i mervärdeskattelagen

Publicerad: 24 maj, 2017 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig till utbildningsdepartementet över ändringar i mervärdeskattelagen och menar att, för det fall att ändrade EU-regler gör det möjligt, den lägre skattesatsen 6 procent ska införas även på digitala läromedel. yttrandet har även tillställts Finansdepartementet.

Länk till yttrandet

Yttrande EU på hemmaplan SOU 2016:10

Publicerad: 21 juni, 2016 under: Yttranden

I betänkandet EU på hemmaplan SOU 2016:10 konstateras att EU:s beslutsprocess är komplex, att det finns en omfattande kunskapsbrist hos grupper som står för kunskapsförmedling om demokrati och politik och att det minskar svenskars möjligheter att påverka EU-beslut. Utredningen ska, enligt direktivet, föreslå åtgärder för att främja insyn, delaktighet och inflytande för aktörer i Sverige.

Svenska Läromedel delar betänkandets grundsyn. Svenska Läromedel konstaterar emellertid att det kan ligga nära till hands att utan analys föreslå åtgärder for skolan som inte tar sin utgångspunkt i skolsystemet. Vi konstaterar vidare att ett lämplig förslag hade varit att alla elever får varsitt läromedel med EU-kunskap.

Länk till yttrandet

Yttrande till Myndigheten för radio och tv

Publicerad: 17 oktober, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel menar i ett yttrande till Myndigheten för radio och tv att Sveriges Utbildningsradio AB UR bryter mot sändningstillståndet genom att producera läromedel.

Länk till yttrandet

Myndigheten för radio och tv lämnar i ett beslut den 15 december 2014 anmälan utan åtgärd eftersom gällande regler inte förbjuder UR att producera läromedel. I en i beslutshandlingen under rubriken Information infogad text anger myndigheten att Svenska Läromedels anmälan kommer att beaktas av myndigheten i det pågående regeringsuppdraget att analysera hur radio och tv i allmänhetens tjänst påverkar mediemarknaden.

 

Nationell IT-strategi för läromedel

Publicerad: 4 maj, 2014 under: Yttranden

Nationellt Forum för skolans digitalisering, som drivs av Sveriges Kommuner med flera organisationer som deltagare, har Nationella strategi-bloggen. På bloggen diskuteras en nationell IT-strategi förskolan. Svenska Läromedel gör den 4 maj 2014 ett inlägg.

Lättläst SOU 2013:58

Publicerad: 17 januari, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel yttrar sig till kulturdepartementet över betänkandet Lättläst SOU 2013:58 och menar att staten har ett ansvar för att alla med stora svårigheter att läsa får texter som de kan tillägna sig. Vi framför synpunkter på hur det ansvaret bör organiseras.