Rena rama lotteriet om eleverna får bra läromedel

Publicerad: 29 mars, 2016 under: Debattartiklar

Att börja på en skola är ett rent lotteri för både lärare och elever. Vissa kommuner skaffade tio gånger mer läromedel till elever i grundskolan än andra kommuner under 2015. Det är dags att rätten till läromedel skrivs in i skollagen, skriver Svenska Läromedel och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund. 

Undervisningen i skolan är ett samspel mellan lärare –material–elev. För att lärare ska kunna få elever att utveckla kunskaper och förmågor måste de få material som följer läroplanens progression och kunskapskrav.

Men utvecklarna på företagen i Svenska Läromedel och författarna i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund vet att lärare ofta inte får tillgång till professionella verktyg i form av lärarhandledningar, läroböcker och digitala läromedel.

Färsk statistik

Vi kan i dag presentera statistik som visar att vissa kommuner under 2015 skaffade flera gånger mer läromedel till elever i grundskolan än andra kommuner. En elev i grundskolan fick 2015 nya läromedel för 1 202 kronor i Oxelösund, 731 kronor i Luleå, 631 kronor i Göteborg, 453 konor i Värmdö och 277 kronor i Habo (se fotnot).

Lärarna har därmed mycket olika förutsättningar att förbereda, genomföra och utvärdera sin undervisning. Att likvärdigheten för eleverna brister när många får gratismaterial och kopior av läromedel och själva ska hitta kunskap på internet behöver inte påpekas. Inte heller att detta slår hårdast mot de elever som mest behöver stöd för att hitta sammanhang och struktur i skolans vardag. Att börja på en skola är ett rent lotteri för både lärare och elever.

Prioriterar olika

Statistiken leder till slutsatsen att kommuner gör helt olika prioriteringar av läromedel. En skolinspektör i Stockholms stad uppgav i höstas också att det material som används i skolan är en icke-fråga, det vill säga det inspekteras inte alls.

Företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i Ljungby kritiserade nyligen besparingar i skolan och mest att det ska sparas så mycket på läromedel. En mamma i Nynäshamn, med buntar av kopior som hennes son fick i skolan, frågade förtvivlat om det inte finns krav på att lärare och elever ska få aktuella läromedel.

Det finns en förklaring till att läromedel och annat undervisningsmaterial i skolan har glömts bort. Staten beslutade för över trettio år sedan att många olika material skulle användas i undervisningen och att de alla var lika bra som läromedel.

Dessutom ville kommunerna spara pengar. Dåvarande Kommunförbundet menade att uppslagsverk, hobbylitteratur och resebeskrivningar kunde användas som läromedel och berömde sig för att ha påverkat staten att besluta om detta.

Stor brist på likvärdighet

OECD konstaterade härom året att Sverige är det land av alla 34 undersökta i vilka lärare minst kontrollerar elevernas arbets- eller läxböcker. Störst är bristen på likvärdighet för digitala läromedel. Kommuner har investerat miljonbelopp i teknik utan att tänka på innehåll och kunskap.

I de flesta skolor saknas digitala läromedel helt och många utvecklingsintresserade lärare har inte kunnat använda de nya möjligheterna. Trots att det finns digitala läromedel för alla ämnen och årskurser får en elev i grundskolan sådana för bara 30 kronor per år.

Ett kommunalt ansvar

Det är inte ordföranden i kommunens skolnämnd som ska bestämma om en lärare på en viss lektion ska använda läromedel, en roman, Wikipedia, ett UR-program eller allt detta. Kommunen har däremot ansvar för att lärare alls har tillgång till läromedel och kan välja mellan olika undervisningsmaterial. Men det finns i dag ingenting som säkrar att lärare och elever till varje lektion enkelt har tillgång till det centrala innehållet i läroplanen.

Inte heller ingår läromedel i det systematiska kvalitetsarbete som kommuner ska bedriva. Att vi har fått sammanställa statistiken visar att varken utbildningsministern, Skolverket eller kommunpolitikerna vet hur samspelet lärare–material–elev ser ut och fungerar.

Dags satsa på kvalitet

Det är dags att överge idén att allt material som används i undervisningen är lika bra och satsa på kunskap och kvalitet. Vissa kommuner vet redan att professionellt utvecklade läromedel, både tryckta och digitala, ger lärarna en arbetsmiljö som ger mer tid att möta varje elev och eleverna mer likvärdiga förutsättningar att nå så höga kunskapsresultat som möjligt. Men alla gör det inte.

Vi föreslår därför att rätten till läromedel skrivs in i skollagen och att tillgången till undervisningsmaterial därmed kan utvärderas och säkras. Det är dags att stärka samspelet lärare–material–elev för lärare och elever i alla skolor.

Rickard Vinde
vd Svenska Läromedel

Jenny Lundström
förbundsdirektör Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Fotnot: Statistiken, som avser både tryckta och digitala läromedel, är hämtad från distributörerna Läromedia Bokhandel i Örebro AB och GR Utbildning i Göteborg, som levererar tryckta och digitala läromedel till de allra flesta av Sveriges kommunala skolor. Antal elever är hämtad från Skolverket och avser årskurs 1-9 2014. Statistiken finns på www.svenskalaromedel.se. För vissa kommuner och för fristående skolor finns ingen statistik.

Debattartikeln publicerades i Göteborgs-Posten den 29 mars 2016.

Länk till debattartikeln

Digitalisering behöver innehåll

Publicerad: 17 februari, 2016 under: Debattartiklar

Det är bra att Katrineholm nu satsar på datorer till lärare och elever. Det räcker dock inte.

De nya verktygen måste också användas så att eleverna stimuleras i sitt lärande och ökar sina kunskaper. För att det ska bli så krävs bland annat digitala läromedel som fungerar ihop med andra läromedel och i lärarnas undervisning.

Fler kommuner än Katrineholm köper nu datorer. Men risken är stor att satsningarna begränsas till hårdvaran. Jag förstår att det är hägrande för kommunpolitiker att köpa nya fina datorer och moderna plattor. Eleverna blir glada, lärarna blir glada och föräldrarna tycker att de får valuta för sina skattepengar. Men erfarenheterna hittills visar att det krävs mer än så för att ge verklig utväxling för elevernas lärande.

Läromedel bidrar generellt till att översätta läroplanens mål för kunskap och förmågor till praktisk undervisning. De stöder lärarens planering och undervisning. Bra digitala läromedel ger dessutom bland annat helt andra förutsättningar för individualisering och möjligheter för lärare att möta och stödja eleverna där de befinner sig. Skolinspektionen har ofta kritiserat skolorna just för att de inte förmår anpassa undervisningen efter elevernas behov utan lägger den på en medelnivå som varken ger tillräckligt stöd för den som behöver eller utmaningar för andra. Digitala läromedel underlättar för såväl elever med behov av stöd som elever som kräver annan stimulans.

De flesta lärare är mycket utvecklingsinriktade. Men de måste få rätt resurser och möjligheter. Texter i läroböcker fungerar bra analogt. Men att visa dem på en skärm istället för på papper ger inget mervärde. Fungerande digitala läromedel ger möjlighet till interaktiva uppgifter, vilket tillför helt nya kvaliteter för eleverna. Eleven ser till exempel direkt om han eller hon gör rätt och kan steg för steg få vägledning på ett helt annat sätt än en statisk bok.

När jag läser om Katrineholms satsning väcks tyvärr mina farhågor. Utan att ha tagit del av hela planeringen kan jag säga att inspirationsföreläsningar och workshops inte räcker för att styra utvecklingen och ge lärarna det de behöver för arbetet med de nya verktygen.

En så dyr satsning som att köpa datorer till alla på det sätt kommunen nu gör kräver en genomarbetad strategi för lärarnas fortbildning, hur datorerna ska användas i undervisningen och vilka nya läromedel som behövs för att satsningen ska ge resultat. Först då kan man få avkastning i form av elevernas ökade kunskaper, förmågor och utveckling.

Rickard Vinde

VD Svenska Läromedel, läromedelsföretagens branschorganisation

Artikeln publicerades i Katrineholmskuriren den 10 februari 2010.

Länk till artikeln

Läromedlen är en del av skolans fundament

Publicerad: 16 december, 2015 under: Debattartiklar

Lärare och elever saknar grundläromedel som ger sammanhang och struktur, skriver vi i Dagens Samhälle den 16 december. Utan rätt stöd kan ingen lärare komma till sin fulla rätt. Det är därför dags att skolans beslutsfattare åter gör läromedel till en del av skolans grundläggande system.

Skolans profession är stark men systemet är svagt. Så kan man sammanfatta den OECD-rapport om den svenska skolan som regeringen beställde efter den senaste, nedslående Pisa-rapporten och som presenterades våren 2015.

Utan ett system som grund får lärares undervisning inte full verkan. För att få full effekt måste det finnas ett system med god arbetsmiljö, rätt verktyg, möjligheter till kollegial diskussion och löpande kompetensutveckling i både ämne och undervisningsteknik.

Många lärare och elever saknar aktuella läromedel, både tryckta och digitala. Läromedel är verktyg för lärare att undervisa enligt läroplanen och för elever att få sammanhang och struktur i lärandet. För lärare finns lärarhandledningar med planeringar, lektionsmaterial, fördjupning samt prov och bedömningsmatriser.

För elever finns grundläromedel – tryckta läroböcker och digitala läromedel – som täcker det centrala innehållet för ett eller flera läsår eller en hel kurs. Det finns också andra komponenter som övningsböcker, laborationer och appar. Sammantaget skapar alla läromedelskomponenter ett ekosystem för kunskap som ger lärare en grund och mer tid för varje elev. Lärare ska dessutom komplettera grundläromedlen med många andra lärresurser och eget material.

Tidigare skollagar föreskrev att elever skulle få läromedel som täckte väsentliga delar av ett ämne och gav sammanhang. Men nuvarande skollag anger endast att elever ska få lärverktyg. När Statistiska Centralbyrån undersöker värdet av elevers lärverktyg ingår läroböcker, skönlitteratur, tidningar, kopior, datorer, lön till skolbibliotekarier, elevers e-postadresser och lägerskolor med mera. Kommunerna kallar allt detta för läromedel i sin statistik.

Utan lagstöd kan inte föräldrar och elever kräva att få grundläromedel, lärare inte kräva det av rektor och rektor inte kräva det av kommunerna eller friskolorna. I Skolverkets Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen nämns heller inte läromedel. De allmänna råden är enligt Skolverket mycket viktiga och bör följas om man inte har något bättre.

Det är alltså inte konstigt att många lärare får hålla tillgodo med kopior från skolans enda referensexemplar av läroboken, datorer utan digitala läromedel eller sponsrade gratismaterial som inte följer läroplanen. Lärare får vid datorn på kvällen försöka kompensera bristen på det som specialiserade läromedelsföretag och författare kan ha tagit över ett år på sig att utveckla. Läromedlens betydelse för att ge alla elever likvärdiga förutsättningar har helt glömts bort.

Bristen på läromedel bekräftas av Talis, OECD:s undersökning om skolans arbetsmiljö. Sverige är det land av alla 34 i vilket lärare minst granskar elevers arbets- och läxböcker. En annan studie från OECD nyligen visade att skolans digitalisering hittills inte har lett till högre kunskapsresultat. I vart fall för Sveriges del är det inte märkligt. En majoritet av Sveriges elever har i dag varsin dator men skolorna har inte skaffat de digitala läromedel som samlar både lärarhandledning och flera läromedelskomponenter i ett.

En rektor och utvärderare av grundskolor i Stockholm förklarade nyligen för mig att läromedel, lärresurser och läromedel är en ”icke-fråga” för hen.

Skolverket menar att undervisningens kvalitet är den kanske viktigaste strategiska utmaningen för skolan. Skolverket menar också att kommuner och friskolor, som har ledningsansvaret för skolan, måste ha bättre information om vad som händer i klassrummen för att kunna fatta riktiga beslut.

Både riksdagen, regeringen, kommunerna och friskolorna ansvarar på olika sätt för skolsystemet. De är dags att de stärker läromedelsbegreppet och åter gör läromedel till en del av det systemstöd som lärare behöver. Det gäller inte minst när regeringen ska utveckla strategier för skolans digitalisering.

Det är bara i ett starkt system som en stark profession kan komma till sin rätt och det är nödvändigt om alla elever ska kunna nå högre kunskapsresultat. Utan systemstöd kan inte den skickligaste lärares undervisning ge full effekt.

Rickard Vinde, vd Svenska Läromedel – Läromedelsförlagens branschorganisation

Artikeln publicerades i den digitala utgåvan av Dagens Samhälle den 16 december 2015.

Länk till artikeln

Läromedelsmarknaden måste fungera effektivt

Publicerad: 2 december, 2015 under: Debattartiklar

För skolans viktigaste insatsvaror måste marknaden fungera effektivt, skriver Svenska Läromedel den 2 december på SKL Kommentus Blogg.

Lärarhandledningar, läroböcker och digitala läromedel, övningsböcker och andra läromedelskomponenter är en grund i skolans produktionsprocesser – undervisning och lärande – och en del av skolans infrastruktur. För att skolan ska fungera väl är det alltså viktigt att läromedelsmarknaden fungerar effektivt.

Marknaden för läromedel består av 290 kommuner med 4 900 kommunala grund- och gymnasieskolor och många friskoleföretag med 1 250 grund- och gymnasieskolor. Det finns några få distributörer som väljs ut i de kommunala upphandlingarna. Det finns 124 000 lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Det finns dessutom andra skolformer. Det finns ett trettiotal läromedelsföretag med hundratals olika läromedel och läromedelskomponenter.

Kostnaden per år är för en elev i grundskolan 98 000 kr och i gymnasieskolan 112 000 kr. Försäljningsvärdet per år för läromedel anskaffade från företag som är medlemmar i Svenska Läromedel är för en elev i grundskolan 568 kr. Siffran är högre för elever i gymnasieskolan.

De distributörer som väljs ut i upphandlingar ska självfallet underlätta för lärare och erbjuder därför hela marknadens utbud av läromedel, vilket normalt är ett skall-krav. Digitala läromedel är inte längre CD-skivor utan interaktiva tjänster som levereras från läromedelsföretagens servrar on-line i realtid till lärares och elevers datorer. Distributörerna har för dessa alltjämt den formella försäljningsroll som upphandlingen ger men utför inte ompackning och leverans.

Nya digitala system håller på att utvecklas för att försäljning och inloggning till olika digitala läromedel ska ske så enkelt som möjligt. Upphandlingar kan också ske separat för tryckta och digitala läromedel för att hänsyn ska kunna tas till de olika förutsättningarna.

Det är lärare eller lärargrupper som väljer läromedel. Lärare beställer läromedel hos distributören. Lärare för de 14 procent av eleverna i grundskolan och 26 procent i gymnasieskolan som går i fristående skolor kan förstås anskaffa läromedel direkt från läromedelsföretagen men många av dem väljer att anlita distributörerna. Om en skola inför terminsstart beställer läromedel för många olika klasser och ämnen levererar distributören allt packat och klart för varje lärargrupp eller lärare.

De allra flesta medarbetare på läromedelsföretagen har varit lärare och har mycket nära kontakt med skolan. När lärare får nya behov, exempelvis p.g.a. en ny läroplan eller förändrad pedagogik, tar företaget initiativ till ett nytt läromedel. Det utvecklas av en projektgrupp med redaktör, författare, formgivare, illustratör, datapedagog, vetenskaplig granskare m.fl. Läromedel aktualiseras fortlöpande.

Ett läromedel består dels av en lärarhandledning som ger läraren underlag att planera hela årskursen, extra material, prov och bedömningsmatriser, dels av en lärobok, övningsbok och flera andra komponenter med det centrala innehåll som finns i läroplanen och möjligheter för elever att öva de förmågor som anges i kunskapskraven. Alla komponenter bildar ett system som möjliggör för lärare att undervisa effektivt och få mer tid att ge varje elev förutsättningar att nå så höga kunskapsresultat som möjligt.

Men det finns brister. Upphandlingskraven speglar inte alltid den tekniska utvecklingen. Distributörernas information till lärare kan bli bättre. Lärare måste få bättre läromedelskunskap för att bli bättre beställare. Tryckta och digitala läromedel bokförs inte på separata konton i den kommunala kontoplanen varför statistikbeskrivningen och ekonomistyrningen blir lidande.

Insikten om att läromedel är ett komplext systemstöd som ger en grundläggande likvärdighet i lärandet är svag hos både politiker, tjänstemän och friskolechefer varför läromedel underprioriteras med kopiering och tidsödande materialjakt på nätet som följd. Läromedelsföretagen måste också vara lyhörda inte bara för lärares behov av utveckling utan även för andra marknadsaktörers.

Flera aktörer delar på ansvaret för att tryckta och digitala läromedel, de viktigaste insatsvarorna i skolans kunskapsproduktion, kommer på plats och att skolsystemet stärks. De måste börja föra dialog för att det ska ske effektivt.

Länk till SKL Kommentus blogg

SKL Kommentus bromsar skolans digitalisering

Publicerad: 10 juni, 2015 under: Debattartiklar

SKL Kommentus har bortsett från det viktigaste skall-kravet i ramavtalet. Därmed kan lärarna inte enkelt välja digitala läromedel, skriver Svenska Läromedels vd Rickard Vinde i Upphandling 24.

SKL Kommentus har nyligen träffat ett ramavtal för interaktiva läromedel. Ett skall-krav var att anbudsgivaren ska garantera tillgång till de interaktiva läromedel för undervisningsbruk som finns på marknaden och tillhandahålla ett brett utbud av titlar.

Liksom tryckta läroböcker är digitala läromedel professionellt utvecklade, de följer läroplanen och har beprövad pedagogik. Men digitala läromedel, som numera är interaktiva tjänster på leverantörernas servrar, ger lärare nya funktioner för planering och kommunikation med eleverna och eleverna får nya möjligheter att lära.

Det finns över hundra leverantörer och en stor mängd digitala läromedel för alla ämnen och årskurser, från förskolan till årskurs 3 i gymnasiet, på marknaden. För att lärare ska kunna utföra sitt uppdrag måste de använda de läromedel som är bäst för varje klass och undervisningssituation. Det är därför lärare på skolorna som fattar beslut om inköp.

Men Kommentus har i första hand gett upphandlingen till en leverantör som endast tillhandahåller sitt eget läromedel. På en fråga av en kommun har leverantören uppgett att den endast tillhandahåller det egna läromedlet med tio ämnen för årskurs 7-9 och en stor del av årskurs 4-6.

Leverantören uppger sig sakna material för årskurser lägre än 4 och för gymnasiet. För digitala läromedel från Liber och Natur & Kultur hänvisar leverantören till den distributör som fått upphandlingen i andra hand och som i enlighet med skall-kraven tillhandahåller hela marknadens utbud.

Att leverantören, trots att det viktigaste skall-kravet inte är uppfyllt, har fått upphandlingen kanske beror på att den har erbjudit 70 procent rabatt på alla priser. Att det inte är realistiskt förstår var och en och det stämmer inte heller, ens för den egna produkten.

I en krönika i mars i år skriver Kommentus vd att Lagen om offentlig upphandling inte är affärsmässig i alla delar. Köparnas rätt att välja produkter beaktas inte tillräckligt. Vd:n är mycket orolig för att mindre bra leverantörer tillåts härja på marknaden.

Erfarenheter från andra länder visar att interaktiva läromedel krävs för att digitaliseringen av skolan ska lyckas. Det är därför angeläget att upphandlingar främjar denna förändringsprocess.

Men min erfarenhet säger mig att många lärare i de kommuner som upphandlar enligt ramavtalet nöjer sig med att kontakta den leverantör som står först på listan. Att en leverantör av ett enda läromedel får stå först, framför distributörer och alla andra betydligt större leverantörer, är för övrigt självfallet en mycket värdefull marknadsföring.

Jag är orolig för att Kommentus, trots att man av kommunernas inköp av läromedel tar två procent i avgift för att träffa ramavtalet, har försummat att tillräckligt beakta att det ska vara lätt för lärare att väja läromedel från marknadens hela utbud. Men jag förutsätter att SKL Kommentus inte vill fortsätta att bromsa digitaliseringen av den svenska skolan.

Rickard Vinde
Legitimerad lärare och vd i Svenska Läromedel – Läromedelsförlagens branschorganisation

Debattartikeln publicerades digitalt på Upphandling24 den 10 juni 2015.

Länk till Upphandling24

Digitalt lärande kräver helhetssyn

Publicerad: 21 maj, 2015 under: Debattartiklar

Debattartikel i Eskilstunakuriren Digitalt lärande kräver helhetssyn

Erfarenheter från svenska kommuner visar att helhetssynen oftast saknas och det gäller särskilt digitala läromedel.

Till höstterminen förändras undervisningen på Stenhammarskolan i Flen helt, enligt ordföranden i barn- och utbildningsnämnden Roger Tiefensee (C) och rektor Reino Dahl. Det sker när varje elev får varsin smart dator med molntjänster och pedagogiska programvaror.

Jag välkomnar beslutet. Digitalt lärande har en stor potential. Lärare får bättre verktyg för att planera, genomföra och bedöma undervisningen. Elever får en interaktiv och rikare lärmiljö med många olika lärverktyg. Undervisningen kan individualiseras på ett helt nytt sätt.

Danmark genomför just nu en stor statlig satsning på skolans digitalisering med infrastruktur, utbildning av lärare och digitala läromedel. Erfarenheter från flera länder visar att det är denna helhetssyn som krävs om en satsning ska lyckas.

En första utvärdering i Danmark visar också att lärare med digitala läromedel sparar 6 procent av sin totala arbetstid och att elevers motivation ökar. Det är förutsättningar för att lärare ska kunna få mer tid att möta varje elev och för att alla elever ska kunna nå förbättrade kunskapsresultat.

Men erfarenheter från svenska kommuner visar att helhetssynen oftast saknas och det gäller särskilt digitala läromedel. Många tror att det räcker med ordbehandlingsprogram och att surfa på nätet och använda gratismaterial. Men för att lärare ska få goda förutsättningar att undervisa och elever att lära krävs professionellt utvecklade läromedel som följer läroplanen för hela läsåret och har beprövad pedagogik.

Läromedel handlar om lärares arbetsmiljö, elevers kunskapsresultat och likvärdighet. Det gäller både förlagens läroböcker och digitala läromedel. Men de digitala har nya möjligheter och ger grunden i ett nytt digitalt ekosystem för lärande. Nätet, gratismaterial och andra lärverktyg blir komplement som lärare självfallet ska använda för att anpassa undervisningen till varje undervisningssituation och varje elev.

Jag hoppas för de 400 elevernas på Stenhammarskolan skull att kommunen har en helhetssyn och inte glömmer att ge lärare och elever digitala läromedel. När kommunen talar om undervisningsmaterial via nätet blir jag orolig.

Det är skolans huvudman, det vill säga i praktiken Roger Tiefensee och Reino Dahl, som har det yttersta ansvaret för att elever får de läromedel av god kvalitet som föreskrivs i läroplanen. Om de inte får det kommer undervisningen i Flen garanterat att förändras helt, men inte på det sätt som lärare, elever och föräldrar vill.

Rickard Vinde

Legitimerad lärare och vd i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Eskilstunakuriren den 21 maj 2015.

Länk till Ekuriren.Se

Kopior i stället för skolböcker

Publicerad: 20 maj, 2015 under: Debattartiklar

Lärare behöver verktyg för att undervisa. Elever behöver struktur för att lära. Läromedel utvecklas professionellt av författare och läromedelsförlag för att säkra detta.

Men på många skolor i Nynäshamn saknas läromedel. Skolan har bara en lärobok som kopieras till alla elever. Läroböcker flyttas runt mellan klasser. Datorer köps in utan förlagsutvecklade, digitala läromedel.

På mitt skrivbord ligger ett häfte med sidorna 78-101 kopierade ur en lärobok i historia. Det är inte angivet vilken bok det är. På sidorna i ett annat kopierat häfte står det tydligt Kopiering förbjuden. Jag har fått häftena av en förtvivlad förälder.

Utan läromedel får lärare mer arbete och mindre tid att möta varje elev. Med stenciler kan inte föräldrar följa sina barns kunskapsutveckling. Utan sammanhang lär sig elever mindre. Många i Nynäshamn känner igen sig i denna beskrivning.

Professionellt utvecklade läromedel behövs om läroplanen verkligen ska genomföras. När de saknas bort minskar likvärdigheten och färre elever når högs kunskapsresultat.

Det är barn- och utbildningsnämnden med Liselott Vahermägi i spetsen som är ansvarig. Det går inte att säga att politiker inte har ansvar. Enligt skollagen har kommunpolitiker ansvar för att lärare får rätt förutsättningar och för att utvärdera att så är fallet.

Det är tydligt att det behövs en läromedelssatsning i Nynäshamn. Målet bör vara att alla lärare och elever har egna grundläromedel som följer läroplanen när höstterminen börjar.

RICKARD VINDE
vd Svenska Läromedel, Läromedelsförlagens branschorganisation

Debattartikeln publicerades i den tryckta utgåvan av Nynäshamns Posten den 19 maj 2015.

 

Ohållbar brist på lärverktyg

Publicerad: 11 april, 2015 under: Debattartiklar

DEBATT Många lärare har endast gamla läromedel, sponsrade gratisböcker eller texter från internet som inte passar för elevernas ålder, skriver Rickard Vinde, vd för Svenska Läromedel.

Skolan ska hjälpa eleverna att skaffa kunskaper och värderingar, det vill säga faktakunskaper, förståelse, kritiskt tänkande, kreativitet och samhällets grundläggande värderingar. Detta förklaras i läroplanen.

För grundskolans ämnen och gymnasiets kurser finns också ett centralt innehåll med det som ska ingå i undervisningen. För årskurs 3, 6 och 9 och för gymnasiekurserna finns kunskapskrav. Det är läroplanen och dessa krav som ska styra lärarnas undervisning, bedömning och betygssättning.

Elevers lärande sker i möten med lärare. Det är mötena som gör att eleverna kan göra kunskapen till sin, förstå och utveckla förmågor. Men mötena sker runt innehållet. Det förmedlas i läromedel, lärarnas eget material, tidningsartiklar, internet eller skönlitteratur. Allt kallas i skollagen för lärverktyg.

De viktigaste lärverktygen är läromedelsförlagens tryckta och digitala grundläromedel. De översätter läroplanen till praktisk undervisning och ger en struktur för hela läsåret. Läromedel ger lärare mer tid att möta elever och elever mer likvärdiga förutsättningar att lära. Kommuner och friskolor säkrar att innehållet, hela tiden med sikte på kunskapskraven, enkelt finns till varje lektion.

De allra flesta lärare vill använda läromedel som grund och komplettera med andra lärverktyg. Men alltför många kan i dag inte det. De har endast gamla läromedel, sponsrade gratisböcker eller texter från internet som inte passar för elevernas ålder.

Att det finns en stor brist bekräftades i en undersökning av OECD från 2014 som visade att Sverige är det land av alla 34 i vilket lärare minst granskar elevers arbets- eller läxböcker. Alla elevers läsförmåga har minskat och mest för faktatexter. Det är inte konstigt när eleverna inte får träna varje dag med specialskrivna ämnestexter, det vill säga läromedel.

Läromedelsbristen beror på att det inte finns något systematiskt tänkande för läromedel och andra lärverktyg, de verktyg som är praktiskt avgörande för att den skrivna läroplanen också ska bli den i alla skolor genomförda läroplanen. Bristen på systematik är så stor att Skolverkets Allmänna råd Planering och genomförande av undervisningen på 40 sidor varken nämner läromedel eller lärverktyg.

Hur lärare och elever ska mötas runt innehållet har glömts bort och resultatet är ofta en blandning av diverse material med osäker kvalitet och svag koppling till läroplanen, vilket bidragit till ökande arbetsbelastning för lärarna, minskad likvärdighet och sjunkande kunskapsresultat.

Den pågående digitaliseringen har inte gjort saken bättre. Snart har alla elever i både grundskolan och gymnasiet en egen dator. Men skolorna har helt glömt bort att skaffa professionellt utvecklade, digitala läromedel. I stället får elever surfa på nätet och använda enkla program som är gratis. Digitaliseringen har stora kunskapsmöjligheter men om den inte fylls med innehåll, kan den försämra både lärarnas arbetsmiljö och elevernas kunskapsresultat.

Det borde vara självklart att professionella lärare har professionellt utvecklade verktyg. Det är först när lärarna har tryckta och digitala grundläromedel i alla ämnen och många andra, kompletterande lärverktyg som de kan undervisa effektivt och anpassa undervisningen till varje undervisningssituation och varje elevs behov. Har de inte det kan de inte vara verkligt professionella, lika litet som läkare utan instrument och mediciner kan vara det.

Läromedelsförlagen vill bidra till att lärare kan vara professionella och få mer tid för lärande. Det är dags att skolan får en infrastruktur för innehållet som stärker lärarnas praktiska kapacitet att undervisa och ger eleverna mer likvärdiga förutsättningar att lära. Denna del av skolans problem går dessutom att lösa snabbt. Vi måste säkra att lärare har rätt förutsättningar till varje lektion. Det behövs om alla elever i kunskapsnationen Sverige ska kunna höja sina kunskapsresultat.

Rickard Vinde, vd för Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i den digitala utgåvan av Uppsala Nya Tidning den 11 april 2015.

Länk till Uppsala Nya Tidning

Läromedel är en ödesfråga

Publicerad: 23 mars, 2015 under: Debattartiklar

Datorer och smarta gratislösningar förespråkas av en ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Falun i Dalarnas Tidningar. I en replik förklarar vi att det inte räcker med datorer utan att det krävs digitala läromedel.

En ledamot av barn- och utbildningsnämnden har synpunkter på skolans digitalisering i sin debattartikel den 30 januari 2015.

Ledamoten vet bestämt vilket av olika företags IT-system som är bäst. Det som är bäst är det som är gratis. De flesta vet numer att inga tjänster på nätet är gratis och att man alltid får betala på något sätt. Men det är kanske lärare, elever och föräldrar som skulle få betala priset.

Jag blir mycket bekymrad när politiker inte vill satsa på kvalitet i skolan utan använda smarta gratislösningar. De miljoner som gratislösningen skulle ge, skulle tydligen användas till fler datorer. Men lärarnas uppdrag är att hjälpa eleverna att skaffa de kunskaper som anges i läroplanen och kunskapskraven. För det räcker det inte med datorer.

Det krävs läromedel som följer läroplanen och kunskapskraven. Läromedel ger lärare stöd att planera och genomföra undervisningen. De ger elever en struktur och hjälper dem att göra kunskapen till sin – att lära fakta och utveckla förmågor. Läromedel ger föräldrar möjlighet att följa och uppmuntra sina barns kunskapsutveckling.

När skolan blir digital är digitala läromedel en självklarhet. Annars slösas digitaliseringens möjligheter bort. Det räcker inte med ordbehandlingsprogram, sociala medier och massor av hemsidor. Det behövs struktur och sammanhang för hela läsåret, både för effektiv undervisning och för motiverat och glädjefyllt lärande. Självfallet ska lärare komplettera läromedel med annat som skönlitteratur, tidningar och museibesök.

Läromedelsförlagen och branschorganisationen Svenska Läromedel vill med läroböcker och digitala läromedel bidra till att alla elever får mer individualiserad undervisning och högre kunskapsresultat.

Digitala läromedel låter elever arbeta självständigt och interaktivt med olika uppgifter. Lärare kan återkoppla och följa varje elevs kunskapsutveckling. Ledamoten skriver inte ett ord om läromedel. Han vill förmodligen hitta smarta gratislösningar; sponsrade böcker med budskap och reklam, kopior och gratisappar.

Men även här får andra betala priset. Lärare får mer arbete med att själva försöka hitta och sammanställa material. Elever får sämre sammanhang i lärandet. Föräldrar förstår inte vad som händer i skolan.

Jag tror att politikerna i Falun vill säkra att det innehåll som finns i läroplanen och kunskapskraven enkelt finns till varje lektion. Vill de det ska se till att lärare och elever har läroböcker, digitala läromedel och lärarhandledningar i alla ämnen. I takt med att skolan får fler datorer ska andelen digitala läromedel ökas och digitaliseringen fyllas med innehåll.

Ledamoten menar att valet av IT-system är en ödesfråga. Nej, att det finns läromedel som följer läroplanen, har beprövad pedagogik och är professionellt utvecklade av författare och förlag, det är en ödesfråga.

Rickard Vinde

Legitimerad lärare och vd i Svenska Läromedel

Repliken publicerades i den digitala Dalarnas Tidning den 20 mars 2015.

Länk till repliken i Dalarnas Tidning

Länk till den debattartikeln ”Satsa på moderna IT-verktyg” i Dalarnas Tidning den 30 januari 2015

Skolan slarvar bort datorernas möjligheter

Publicerad: 28 januari, 2015 under: Debattartiklar

I takt med att skolan digitaliseras blir hindren för lärare att utnyttja digitala läromedel allt tydligare, skriver Rickard Vinde i Dagens Samhälle. Skolor skaffar datorer men sparar samtidigt på läromedel, och därför används inte datorerna i undervisningen. Just nu håller skolan på att slarva bort digitaliseringens möjligheter.

Skolans nya läroplaner från 2011 ställer tydligare krav på både kunskaper och förmågor än tidigare. Kunskaper är de grunder elever måste ha för att kunna utveckla förmågor, bland annat kritiskt tänkande, kreativitet och att kommunicera.

I vårt decentraliserade, digitaliserade och entreprenöriella samhälle måste alla ha både kunskaper och förmågor. Lärare måste alltså ha möjligheter att lära elever mer. Pisa-resultaten visar att även de elever som i dag får högsta betyg i alla ämnen måste lära sig mer om Sverige ska försvara sin konkurrenskraft.

I debatten om skolan påpekas emellertid sällan att lärare har fått ett svårare uppdrag. 2011 års reformer anger riktning, metod och mål för hur elevers kunskapsresultat ska höjas men ger inte lärare förutsättningar och stöd i klassrummet för det nya uppdraget. Vi har glömt att skolan måste stärka lärares förmåga att undervisa. I stället har vi lämnat varje lärare att på egen hand översätta reglerna i läroplanen till daglig undervisning. Vissa eldsjälar gör det men flykten från yrket visar att det inte är realistiskt.

Vi måste utveckla skolan som system om lärare ska få en bättre arbetsmiljö och elevers kunskapsresultat höjas. Många initiativ tas nu för att lärare ska kunna arbete mer kollegialt med varandra och mer problemorienterat med elever.

Men lärare måste också få en infrastruktur för innehållet i undervisningen. För det är professionellt utvecklade, läroplansanpassade läromedel viktigast. De ger lärare förutsättningar att förbereda och genomföra undervisningen och att bedöma eleverna, lektion för lektion under hela läsåret.

OECD:s Talis-undersökning från våren 2014 visar emellertid att Sverige är det land av de undersökta 34 i vilket lärare minst kontrollerar elevers arbetsböcker eller läxböcker. Tidningen Skolvärlden rapporterade nyligen att endast 41 procent av lärarna har anpassade läromedel i alla ämnen.

Man jämför ofta lärare med läkare. Lika litet som vi kan tala om för en läkare vilket kirurgiskt instrument hen ska använda till en viss operation, kan vi tala om för en lärare med vilka metoder hen ska undervisa på en viss lektion. Men professionell frihet förutsätter att läkaren alls har några kirurgiska instrument och att läkemedelsförrådet är fyllt. Den friheten har lärare under många år allt mer berövats. Det har fått konsekvenser både för lärares möjligheter att undervisa effektivt och för elevernas kunskapsresultat.

Nyligen lyfte OECD fram Singapore som ett föredöme vad gäller probleminriktad undervisning i matematik. Undervisningen sker med dialog, i små elevgrupper och med individuell träning. Läromedlen är anpassade till det och innehåller rutinuppgifter och icke rutinuppgifter, verkliga problem och projektuppgifter till varje kapitel. Den entreprenöriella förmågan är målet men för att komma dit behövs grunder och mycket övning. Även i Sverige finns sådana läromedel.

I takt med att skolan digitaliseras blir särskilt hindren för lärare att utnyttja digitala läromedel allt tydligare, trots att sådana finns för alla skolans ämnen och årskurser. Skolor skaffar datorer för 2 000 kronor per styck och år och sparar på läromedel för att kompensera. Därför används inte datorerna i undervisningen. Rätt utnyttjade kan datorer frigöra tid för lärare att undervisa i dialog, stärka elevers lärande och inte minst möjliggöra individualisering. Det måste Sverige ta tillvara som en del i att möta Pisa-utmaningen. Just nu håller vi på att slarva bort digitaliseringens möjligheter.

Utan rätt förutsättningar kan inte lärare utföra sitt uppdrag och undervisa så att varje elev på ett likvärdigt sätt kan utveckla kunskaper och förmågor och nå sina mål i skolan. Läraryrket kan inte heller bli attraktivt, vilket är avgörande för Sverige som kunskapsnation. Vi måste därför ge lärare och elever rätt förutsättningar, ända in i klassrummet

Rickard Vinde VD Svenska Läromedel – Läromedelsförlagens branschorganisation

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 28 januari 2015.

Länk till Dagens Samhälle