Publicerad: 17 december, 2014 under: Nyhetsbrev

Nyhetbrev nr 9 rapporterar att en politiker i Vimmerby vill ha utbytesintervall för läromedel. Svenska Läromedel har publicerat en rapport om skolans digitalisering. Skolledare kan redan nu planera kompetensutveckling för pedagogerna till Skolforum 2015. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

Opinion

 

Utbytesintervall för datorer och läromedel

Den nyblivna gruppledaren för Centerpartiet i Vimmerby Ingela Nilsson Nachtweij anger i en debattartikel i Linköpings Tidning-Kinda-Posten den 6 december att hon vill driva en närodlad politik och satsa på skolan. I skolsatsningen ingår att det bör finnas ett utbyteintervall för datorer. Det bör även finnas utbyteintervall för läromedel så att våra barn och unga garanteras tillgång till aktuella läromedel.

Vi reflekterar att ett utbytesintervall för läromedel vore ett mätbart mål och ett lämpligt inslag i den kommunala nämndens kontroll av skolans kvalitet.

Länk till Linköpings Tidning-Kinda-Posten

Bevakning

 

Digitala läromedel behövs för skolans digitalisering

I en rapport med denna titel som publicerades den 26 november jämför utbildningsanalytikern Jan Hylén, på uppdrag av Svenska Läromedel, nationella satsningar på skolans digitalisering i Danmark, Norge, Nederländerna och England. En slutsats är att en satsning som ska lyckas måste avse både infrastruktur, innehåll och utbildning för lärare.

Vi noterar att Jan Hylén finner att satsningar på pedagogiskt innehåll och digitala läromedel gjorts i alla fyra länder. Inledningsvis har staten ibland stöttat utvecklingen men senare förlitat sig på den kommersiella marknaden. Mest relevant för Sverige är den i Danmark pågående satsningen.

Länk till rapporten

Utvärdering av den danska satsningen på digitalisering

Danmarks satsning på skolans digitalisering har fyra delar: en fungerande läromedelsmarknad, infrastruktur, forskning och dialog. Det danska utbildningsdepartementet har låtit konsultföretagen Rambol Management Consulting och Boston Consulting Group göra en första utvärdering som presenterades i september i rapporten Anvendelse af digitale laermidler Effektmåling.

Enligt rapporten har, från juni 2012 till augusti 2014, antalet digitala läromedel på marknaden som uppfyller statens kvalitetskrav mer än tredubblats. Under tiden 2010-2013 har kommunernas utgifter för tryckta läromedel ökat med 2 procent och de för digitala läromedel med 139 procent.  Digitala läromedel används i 40 procent av all undervisning, mest i danska, matematik, NO-ämnen och språk. Störst effekt ger digitala läromedel på individualisering, motivation och kopplingar till det omgivande samhället. Ytterligare en effekt är att lärares tid frigörs, både för förberedelse, undervisning och utvärdering. Totalt frigörs 6 procent av lärares arbetstid.

Länk till rapporten

Endast 41 procent av lärare har aktuella läromedel i alla ämnen

Under rubriken ”Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel” skriver Skolvärlden den 19 november om läromedel. Det är lärares ansvar att välja och kvalitetsgranska läromedel men tiden räcker inte till. Var fjärde lärare har inte tid alls till det. Ingen vet i vilken utsträckning lärare har läromedel som är anpassade till Lgr11 och Gy11. Men Skolverket tycker att läromedlen ska vara tajta mot kursplanerna.

Vi reflekterar att skolorna under många år har skaffat allt mindre nya, förlagsutgivna läromedel. Enligt Skolvärldens undersökning är det bara 41 procent av lärarna som har anpassade läromedel i alla sina ämnen. När tidningen skriver att utbudet av läromedel ökat lavinartat måste tidningen därför mena allt annat undervisningsmaterial. Det synes således behövas ordentlig granskning framför allt av allt det som ökat lavinartat. Elever har enligt läroplanen som bekant rätt till läromedel av god kvalitet.

Länk till artikeln

”Ny forskning ska utveckla lärarstöd”

Under denna rubrik rapporterar Skolvärlden den 8 december att professorn i matematikdidaktik Andreas Ryve ska studera Skolverkets stödmaterial i Matematiklyftet. Syftet är att bidra till forskningen om läromedel. Projektet ska pågå till år 2022. Andreas Ryve vill undersöka hur materialet stöder lärarna. Svenska lärare har lämnats alldeles för mycket ensamma och vi behöver, enligt Andreas Ryve, prata mer om hur läromedel kan stötta lärarnas profession, vilket man gör i andra länder.

Länk till artikeln

Skolforum ger fortbildning för pedagoger

Skolforums delägare – Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel – planerar redan Skolforum 2015. En nyhet blir Skolforum Akademi med möjligheter för skolledare att ge alla sina pedagoger kvalitativ och kostnadseffektiv fortbildning. Lärarhantverket står i centrum. Skolor får dagsprogram med både gemensamma och valfria delar. Den 15 februari presenterar Skolforum programspåren med inslag om bedömning, läsförståelse, digitalisering och nya läromedel. Skolledare som bokar senast den 12 maj får 40 procent rabatt men det går redan nu att preliminärboka. En annan nyhet är ett särskilt Skolledarspår med fokus på skolutveckling.

Länk till Skolforum Akademi

En lärverktygsstrategi skulle underlätta för lärarna att välja de verktyg som passar bäst för situationen, anser Rickard Vinde, som skriver att detta gäller alla verktyg, inte bara datorer.

I en debattartikel i Skolledaren nummer 8/14 efterlyser Örjan Johansson på Atea – ett företag specialiserat på IT-infrastruktur – en strategi för datorer, detta skolans ”dyraste pedagogiska verktyg”. Skattemedel används i dag ineffektivt och rektorer är ointresserade. Många elever har i dag en egen dator och antalet ökar snabbt. Enligt Örjan Johansson kostar en dator 2 000 kronor per år. Enligt Skolverket används datorerna litet i undervisningen. Det är förstås inte effektivt.Men datorer har i sig inget som helst pedagogiskt värde. Datorer är teknik.

Det är lärares användning av datorerna som kan vara pedagogisk, exempelvis att träna kritisk tänkande genom att jämföra internetsidor med olika perspektiv. Lärares uppgift är att systematiskt undervisa läroplanens innehåll med kunskap, förmågor och värden. För att vara effektiva måste skolor därför till datorerna skaffa digitala läromedel som följer läroplanen, har beprövad pedagogik och hög kvalitet. Men en elev i grundskolan får idag digitala läromedel för endast 27 kronor per år, vilket betyder att de allra flesta elever inte får några alls. Utan digitala verktyg som främjar undervisningsuppdraget, är det inte konstigt att lärare låter datorer stå oanvända.

Det finns också undersökningar som visar att lärare efterlyser professionellt utvecklade digitala läromedel både som lärarverktyg och för att höja elevers motivation och kunskapsresultat. Att begära att enskilda lärare på sin arbetstid ska göra undervisningsmaterial är inte heller rimligt. I en sammanfattning av forskningsprojektet Unos Uno slås fast att det ”är ineffektivt ur alla synpunkter – tidsanvändning såväl som kvalitet – att låta varje lärare uppfinna och producera sina egna läromedel”.Örjan Johansson efterlyser en strategi. Men det som behövs är inte en strategi bara för datorer utan en samlad strategi för alla de lärverktyg som lärare ska bygga sin undervisning på.

Det behövs en strategi för läromedel, annat undervisningsmaterial, datorer och andra lärverktyg. Med vår kvalitetspolicy vill Svenska Läromedel bidra till att varje skola kan utveckla en sådan.Rektorer är, enligt min erfarenhet, visst intresserade av datorer, men de har hittills sällan tagit ett helhetsansvar. En lärverktygsstrategi skulle vara ett underlag för elevers skolval och huvudmannens utvärdering av skolans styrning och resultat.En sådan strategi skulle också säkra att lärare faktiskt hade förutsättningar att till varje lektion välja de lärverktyg som är bäst för undervisningssituationen.

Rickard Vinde
Legitimerad lärare och vd i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Skolledaren nr 10 den 9 december 2014.

Länk till Skolledaren

Läromedel behövs för skolans digitalisering

Publicerad: 26 november, 2014 under: Nyheter

Svenska Läromedel gav Jan Hylén i uppdrag att beskriva och jämföra i IT-satsningar i Danmark, Norge, Nederländerna och England. Resultatet presenteras i rapporten Läromedel behövs för skolans digitalisering. Enligt Jan Hylén har satsningarna dessa länder utmärkts av ett helhetstänkande. Både infrastruktur, läromedel, kompetensutveckling för lärare och andra aspekter har beaktats. Ibland stöttar staten inledningsvis aktivt utvecklingen av läromedel men förlitar sig senare på läromedelsförlagen och den kommersiella marknaden. I rapportens avslutning uttalar Svenska Läromedel att en satsning med Danmark som exempel är önskvärt i Sverige.

Läromedel behövs för skolans digitalisering

Nyhetsbrev nr 8

Publicerad: 24 november, 2014 under: Nyhetsbrev

Professor Monica Reichenberg visar att lärare ofta väljer läromedel utan verklig analys. OECD framhåller läromedel i Matematik i Singapore som ideal. Lärare har svårt att välja bland alla appar som kan ges ut av vem som. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

Opinion

 

”Bara en fjärdedel får nya skolböcker”

I Bromölla saknar skolan resurser. Enligt ordföranden i Lärarförbundet behövs nya böcker för att bedriva en vettig undervisning men kommunstyrelsens ordförande uppger att han inte har fått några signaler från verksamheten. I en debattartikel i Kristianstadsbladet den 3 november påpekar vi att det är huvudmannen som har ansvar och att kommunstyrelsens ordförande faktiskt verkar vilja agera.

Länk till Debattartiklar

Bevakning

 

Lärare väljer inte alltid läromedel medvetet

Den slutsatsen drar professor Monica Reichenberg i en ny studie. Monica Reichenberg är professor i allmän didaktik vid Göteborgs Universitet och inriktad på läsning. Studien grundas på en enkät till 319 lärare som i genomsnitt har arbetat i sjutton år i olika skolformer och är mellan 26 och 63 år gamla.

Viktigast för val av läromedel ansåg lärarna vara Innehåll, Tidigare erfarenhet respektive Rekommendationer av kollegor. Texters lättlästhet hade medelstor betydelse för lärare om än större för speciallärare. Lärare med lång yrkeserfarenhet väljer läromedel mer av slentrian. Utställningar, reklam och även pris hade liten betydelse för val av läromedel.

Monica Reichenberg konstaterar att frågan om val av läromedel är intressant eftersom denna, sedan den statliga läromedelsgranskningen upphörde 1992, överlåtits till lärare. Hon menar att studiens resultat understryker behovet av att i lärarutbildningen fokusera på val av läromedel. Monica Reichenberg hänvisar till en norsk undersökning från 2002 enligt vilken endast 3 procent av norska skolor hade kriterier för detta. Även yrkesverksamma lärare bör få fortbildning. För Monica Reichenberg är läsbarhet en särskilt viktig fråga.

Reichenberg, Monica (2014) Choice of teaching and learning materials: a survey study with Swedish teachers, International Association for Research on Textbooks and Educational Media IARTEM i IARTEM eJournal Vol. 6 No. 2.

Länk till studien

Vi reflekterar att skollagen anger att elever ska få böcker och andra lärverktyg som är tidsenliga. Det är därför viktigt att lärare har tid och möjlighet att göra medvetna val. Dagstidningar rapporterar emellertid ofta om lärare som har för få eller gamla läromedel. Studiens resultat att pris är av underordnad betydelse är därför förvånande.

OECD undersöker undervisning i Matematik

OECD Centre for Educational Research and Innovation CERI publicerade den 28 oktober en rapport om undervisning i Matematik, Critical Maths for Innovative Societies – The Role of Metacognitive Pedagogies. Rapporten utgår ifrån att undervisning i Matematik är en hörnsten i framgången för avancerade ekonomier inom vetenskap och teknik och kan främja alla elevers kreativitet, kritiska tänkande och kommunikationsförmåga.

Undervisningen i Matematik bör handla om problem som är komplexa, obekanta och icke rutinartade. Sådana finns ofta att hämta i situationer utanför skolan. Matematiska problem ska alltså inte kunna lösas enbart genom tillämpning av inlärda procedurer.

Undervisningen bör engagera eleverna känslomässigt eftersom det stärker lärandet. Lärare och elever måste prata om matematik och att elever arbetar i grupp är viktigt. Elever ska lära sig metakognition, att tänka om tänkande. Elever måste ändå få undervisning om processer och tillfälle att grundligt träna dem. Rapporten går igenom fem metoder för metakognitiv undervisning och förklarar att metakognitiv pedagogik har positiva effekter både på kunskapsresultat och socioemotionell utveckling. IT har en outnyttjad potential att användas i sådan undervisning.

Lärare använder ofta omedvetet metaknognitiv undervisning men det bör ske tydligare och metoder därför bör ingå i lärarutbildningen. Öppna problem utan givna lösningsmetoder förekommer allt för sällan både i undervisning och läroböcker. Enligt rapporten innehåller de flesta läroböcker bara rutinproblem som endast kräver tillämpning av procedurer och de bygger inte på metakognition.

Rapporten framhåller Singapores modell för undervisning: Förmågor, Begrepp, Processer, Attityder och Metakognition. Denna femhörniga modell har också påverkat utvecklingen av de nyaste läroböckerna som innehåller rutinuppgifter, icke rutinuppgifter, verklighetsförankrade problem och dessutom, i slutet av varje kapitel, uppgifter för undersökning och projekt.

Rapporten konstaterar att det inte handlar om antingen eller, inte traditionell undervisning vs. att elever ska upptäcka och uppfinna matematik, utan både och. Med evidensbaserad undervisning ska beslut inte fattas med intuition och lärare ska inte behöva ”återuppfinna hjulet” utan känna till vad som fungerar och vad som inte fungerar. På så sätt kan förändring åstadkommas.

Mevarech, Zemira and Bracha Kramarski (2014) Critical Maths for Innovative Societies: The Role of Metacognitive Pedagogies, OECD Publishing, 194 sid.

Rapporten finns utan kostnad i on-line-version och kan köpas som PDF eller i tryckt format.

Länk till on-line versionen

Vi reflekterar att rapporten är intressant läsning för alla som intresserar sig för att utveckla skolans undervisning. Det finns numer i Sverige olika läromedel för lärare att välja bland, sådana som är mer traditionella och sådana som är avsedda för problembaserat lärande med verkliga problem i dialog mellan lärare, elevgrupper och enskilda elever, helt i enlighet med 2011 års läroplaner. Det synes som om Sverige här kan mäta sig med Singapore. Det är, som Monica Reichenberg, påpekar förstås viktigt att lärare får kunskap och förutsättningar att välja de läromedel som passar hen och eleverna bäst.

Molntjänsten EduCloud för digitala lärresurser

Finland håller på att införa en molntjänst för digitala lärresurser, rapporterar Skolverkets Omvärldsblogg. Tjänsten drivs av ett konsortium med it-företag, läromedelsförlag, universitet och Finlands Nationalbibliotek. Tjänsten använder metadata och single sign-on. Både förlagsutgivna läromedel, lärares eget material och andra resurser ska finnas i tjänsten. Just nu testas EduCloud i 21 skolor.

Länk till Skolverkets Omvärldsblogg

”Skolappar granskas inte”

Lärare har svårt att hitta rätt bland alla appar, rapporterar Computer Sweden den 18 november. Det finns numer många hungriga utvecklare och vem som kan göra en app. Apputvecklaren Eva Björklund uppger att läromedelsförlagen gör sitt yttersta för att läromedlen ska hålla rätt kvalitet mot läroplanen med både centralt innehåll och förmågor. För skolapparna ser det, enligt Computer Sweden, annorlunda eftersom det inte finns några förlag som kan säkra kvaliteten.

Länk till Computer Sweden

Vi reflekterar att läromedel är specialverktyg för lärares undervisning och elevers lärande. Nya digitala läromedel är plattformsoberoende. Det synes som att lärare enkelt kan få kvalitetssäkrade digitala, läromedel som genomsyras av läroplanen genom att studera läromedelsförlagens hemsidor och sedan beställa från den återförsäljare som vunnit kommunens upphandling. Friskolor kan förstås vända sig direkt till läromedelsförlagen.

”Bara en fjärdedel får nya skolböcker”

Publicerad: 3 november, 2014 under: Debattartiklar

Plats 71 får Bromölla i en ranking av Sveriges skolkommuner. Men när Sveriges Kommuner och Landsting SKL gör samma sak och mäter hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som klarar alla mål blir det plats 101, gult varningsbetyg. Det är inte helt okej. Ett område där detta betyg är mer än motiverat är resurser, bl.a. till läromedel.

När högstadieelever får räcka upp handen har bara en fjärdedel fått en ny lärobok denna hösttermin. Att nya böcker är sådant som behövs för att bedriva en vettig undervisning, uppger också ordföranden i Lärarförbundet i Bromölla. Som förälder upplever hon själv att det används mycket stenciler för att spara pengar. Ordföranden i kommunstyrelsen Åke Hammarstedt uppger att det är fel av skolor att inte köpa de böcker som behövs men att han inte fått signaler från verksamheten att pengar saknas.

Läromedel följer läroplanen, har beprövad pedagogik och hög kvalitet. De översätter läroplanen till praktisk undervisning. Lärare får ett verktyg för sitt arbete och slipper leta efter sämre material på nätet eller stå vid kopiatorn och kopiera ur gamla böcker. De får i stället mer tid till att möta varje elev. Elever får en stomme för sin kunskapsutveckling under hela kunskapsresan, termin för termin, från förskoleklass till årskurs 3 i gymnasiet.

Vad som ofta glöms är hur viktiga läromedel är för likvärdigheten. Att läraren och gruppen har en gemensam utgångspunkt är enligt forskningen viktigt för allas lärande. Utan läromedel försvagas m.a.o. den kompensatoriska förmåga som i Bromölla behövs särskilt för den femtedel av eleverna som idag inte klarar skolans mål.

Skolpolitiker kan inte lämna över en påse pengar till skolan men inte ta ansvar. Skolinspektionen har också angett att huvudmannen är ansvarig även för att det finns läromedel. En elev i grundskolan fick enligt Svenska Läromedels statistik 2013 nya läromedel för 546 kr. Ett enkelt telefonsamtal till Dalaskolan Norra visar att elever på den skolan hittills i år fått läromedel för 242 kr. Sådana samtal kan både lärare och elever i Bromölla ringa. Sedan kan de skicka de signaler till Åke Hammarstedt som det verkar som om han saknat men ärligt vill ha för att kunna agera.

Rickard Vinde

Legitimerad lärare och VD i Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i den trycka versionen av Kristianstadsbladet den 3 november 2014.

Nyhetsbrev nr 7

Publicerad: 25 oktober, 2014 under: Nyhetsbrev

Vi skriver i Uppsala Nya Tidning att skolan måste vara ett förstärkande system. Skolfederation gör det enkelt att använda olika digitala lärverktyg. Universitetskanslerämbetet har kritiserat turismutbildningar för bristande kurslitteratur. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter.

 

Opinion


”Läromedel väg till PISA-topp”

Om Sverige ska tillbaka till PISA-toppen måste skolan vara ett system som förstärker lärares kompetens och låter dem komma till sin rätt, skriver vi i en debattartikel i Uppsala Nya Tidning den 2 oktober. Läromedel som översätter läroplanen till undervisning under hela läsåret är en stomme i det systemet.

Länk till Uppsala Nya Tidning

Länk till Aktuellt


Bevakning


”Vem skriver de öppna lärresurserna?”

Det var rubriken när Anna Ekström från Skolverket, Lennart Guldbrandsson från Wikipedia, Alex Amneus från Medierådet, Karin Linder från DIK och Rickard Vinde från Svenska Läromedel förde ett panelsamtal på Bok & Bibliotek i Göteborg den 25 september om läromedel, öppna lärresurser och skolbibliotekariers viktiga roll.

Länk till Youtube

Skolfederation

Med Skolfederation är det enkelt att med en enda inloggning nå olika digitala läromedel och andra lärverktyg. Allt flera kommuner ansluter sig nu.

Vi reflekterar att skolor behöver tillgång till Skolfederation om skolans digitalisering ska kunna

användas i undervisningen.

Länk till Youtube

Karlstad vill använd plus på gymnasiet till lärare och läromedel

Gymnasierna i Karlstad kommun har haft ett stort underskott som nu vänts till plussiffror. Ordföranden i gymnasienämnden Göran Nilsson vill frigöra pengar till lärare och läromedel.

Länk till Värmlands Folkblad

Kritik mot bristande kurslitteratur

Universitetskanslerämbetet UKÄ har riktat kritik mot närmare hälften av landets högskoleutbildningar i turism, bl.a. den vid Linköpings Universitet. Kritiken avser generellt att undervisning och examensarbeten inte håller tillräcklig vetenskaplig kvalitet. Det finns också exempel på att kurslitteratur hämtas från andra ämnen än turismvetenskap.

Vi reflekterar att vetenskaplig kurslitteratur är grunden i en högskoleutbildning.

Länk till Linköpings Universitet

Yttrande till Myndigheten för radio och tv

Publicerad: 17 oktober, 2014 under: Yttranden

Svenska Läromedel menar i ett yttrande till Myndigheten för radio och tv att Sveriges Utbildningsradio AB UR bryter mot sändningstillståndet genom att producera läromedel.

Länk till yttrandet

Myndigheten för radio och tv lämnar i ett beslut den 15 december 2014 anmälan utan åtgärd eftersom gällande regler inte förbjuder UR att producera läromedel. I en i beslutshandlingen under rubriken Information infogad text anger myndigheten att Svenska Läromedels anmälan kommer att beaktas av myndigheten i det pågående regeringsuppdraget att analysera hur radio och tv i allmänhetens tjänst påverkar mediemarknaden.