Thea har rätt – Investera i kunskap och elevernas framtid

Publicerad: 16 mars, 2018 under: Debattartiklar

Eleven Thea i Sandviken skrev 8 mars 2018 en insändare i Arbetarbladet under rubriken ”Smycka inte parkerna – satsa på skolan i Sandviken” att hennes läroböcker är gamla och slitna och att kommunen borde förnya dessa.

I en replik den 13 mars under rubriken ”Thea har rätt – Investera i kunskap och elevernas framtid” konstaterar vi att Sandviken under 2015-2017 gav eleverna i de kommunala grundskolorna nya läromedel för 564 kr per, vilket gav Sandviken plats 243 av 281. Vi tycker att Thea har rätt i att kommunen bör investera i kunskap och hennes framtid och uppmanar henne att lämna ett Medborgarförslag.

Länk till insändaren

Nyhetsbrev nr 1 2018

Publicerad: 22 februari, 2018 under: Nyhetsbrev

Välkommen till årets första nyhetsbrev! Laeremidler og arbeidsformer i den digitale skolen är en nyutkommen bok. Läromedelskollen är ett verktyg för lärare att välja läromedel. Vi rapporterar förstås fler läromedelsnyheter. 

Laeremidler og arbeidsformer i den digitale skolen 

Öystein Gilje är forsteamanuensis på Institutet för lärarutbildning och skolforskning vid Universitetet i Oslo. Han ledde arbetet med projektet Ark & App som med 20 forskare undersökte hur skolor väljer läromedel.

Giljes utgångspunkt i boken är att både tryckta och digitala läromedel och olika digitala lärresurser och lärverktyg behövs i framtidens skola. Bokens syfte är att ge skolhuvudmän, skolchefer, rektorer och lärare underlag att göra vägval.

Gilje konstaterar att läromedelsbegreppet länge var oproblematiskt eftersom läroboken var så självklar. Stortinget uttalade 1995 att ”[l]aeremidler omfatter alt det som tas i bruk i en laereingssituasjon og som er meningsbaerende i seg selv”.

Skollagen 2010 anger däremot att ”trykte og digitale laeremidler skal vaere utviklet for å dekke ett eller flere kompetansemål i et spesifikt fag [ämne] og på et bestemt nivå i grunnopplaeringen”.

Gilje menar att den tryckta läroboken alltjämt står stark men att någonting, enligt den allra senaste forskningen, är på gång. Framför allt på gymnasiet använder lärare både tryckta och digitala läromedel. Förlagen har allt mer utvecklat läromedel som kombinerar bok och skärm. Författaren konstaterar också att kopieringen har ökat stadigt och att den papperslösa skolan är långt borta.

Studier visar att undervisningen i de norska klassrummen består av 50 procent helklassundervisning med lärare som föreläser och för dialog med eleverna, 18 procent grupparbete och 26 procent individuellt arbete.

Gilje konstaterar att olika ämnen och skolor har olika läromedelskulturer och han diskuterar vilka läromedel och lärresurser som passar bäst till de olika arbetsformerna. Samtalet är det viktigaste i helklassundervisning men läraren kan använda sig av film, bilder och presentationer. Både projektorer och interaktiva skrivtavlor är vanliga.

I grupparbete använder elever både läromedel och lärresurser. Elever kan ha svårt att hantera de kognitiva konflikter som uppstår när källor är motsägande och saknar sammanhang men det kan också vara utvecklande.

För det individuella arbetet har läroboken med sitt individuella arbete länge varit viktigt. När kompetenser blir viktigare och det krävs att elever kan visa dessa används mer lärresurser och verktyg, exempelvis grafverktyg.

Gilje menar att den nya läroplanen med kompetensmål gör att lärare måste tänka tvärt om och använda baklängesplanering. Med det menar han att slutmålen måste bestämmas först och metoderna sedan. Detta har lett till ett mer varierat användande av läromedel, lärreurser och verktyg. I den norska digitaliseringsstratgin 2017 vill regeringen utveckla system för läromedelskvalitet.

Det viktigaste är enligt författaren att elever får djuplärande. Vad det betyder beror på om man betonar kunskaps- eller processmål. Gilje tror att nya arbetsformer kommer att utvecklas men inte att digitaliseringen i grunden kommer att revolutionera skolan.

Vi reflekterar att detta är en mycket intressant bok som bygger på klassrumsforskning. Boken pekar framåt och borde läsas av alla som arbetar med skolans digitalisering och vara kurslitteratur på lärarutbildningar.

Norge har förstått att elever ska få både läromedel och lärresurser och i skollagen förtydligat läromedelsbegreppet för att göra skillnaden tydlig. I Sverige har det ännu inte skett även om det utvidgade läromedelsbegreppet – som Stortinget använde 1995 – har övergivits av de flesta. Gilje menar att både trycka och digitala läromedel behövs och att den tryckta läroboken står stark. Möjligen går övergången till digitala läromedel nu fortare i Sverige. Om det blir revolution eller inte återstår att se.

Gilje, Öystein (2017) Laeremidler og arbeidsformer i den digitale skolen, Fagboksforlaget, 116 sid.

Top edtech tools

En undersökning från Education Week Market Brief visar vilka som är de 40 populäraste lärresurerna i amerikanska grundskolor och gymnasier. Studien omfattade 2 028 edtech-produkter under nio månader 2017.

I ledningen finns Google Docs, YouTube och Google Drive. Facebook är nr 18, ABCya! med lärspel nr 22 och Kahn Academy med matematik nr 25.

Länk till dokumentet

Flippat på högskolan

Kungliga Tekniska Högskolan KTH har börjat med en variant av flipped classroom, rapporterar Universitetsläraren nr 7 2017. Kurserna bryts ned i delmoment och studenterna får onlinematerial med frågor på varje moment. Vid fel svar får studenterna återkoppling och flera frågor. Metoden gör eleverna aktiva. Lärarna får återkoppling från studenternas svar.

Metoden utvecklades i början av 2000-talet vid ett amerikanskt universitet och används i flera kurser vid Stanford University. Ett experiment visar att inlärningstiden halveras.

Metoden kräver mycket arbete i förberedelse och KTH tror att den lämpar sig bäst för introduktionskurser med många studenter. En bonus är att läraren får ”en tydlig struktur i kursen”.

Forskning om bra läroböcker 

Tim Oates är läroplans- och läromedelsexpert vid Cambridge Assessment och har studerat läroböcker från ledande kunskapsnationer. Han sammanfattade sin forskning i ett föredrag i Reykjavik den 1 december 2017. Oates förklarar att läroböcker är komplicerade och bygger på modeller som man måste förstå. Fördraget sammanfattas på slutet med en lista på vad som utmärker bra läroböcker och digitala lärrresurser.

Länk till föredraget 32 min. 

Högre kunskapsresultat med Läromedelskollen

Läromedel är en viktig förutsättning för professionella lärares undervisning. Medlemsföretagen i Svenska Läromedel har därför tagit fram Läromedelskollen. Med sju frågor gör läraren en samlad bedömning av flexibilitet, värdegrund och vetenskaplighet och innehåll i ett läromedel.

Målet är att Läromedelskollen används av lärar- och ämneslag och leder till ett medvetet förhållningssätt till läromedel och undervisningsmaterial och att diskussionen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Länk till Läromedelskollen 

”Forsker: Vi lukker orene for kritik af it” 

I en artikel i den danska tidningen Poltiken den 20 februari med denna rubrik menar forskaren Jesper Balslev att det finns en falsk föreställning om digitaliserings potential som håller på att ödelägga undervisningen.

Jesper Balslev har sammanställt forskning från1984-2015. Han hänvisar till en studie från OECD 2015 som bl.a. menar att elever från resurssvaga hem klarar sig sämre i skolan med datorer.

Balslev menar att Danmark är ett av de länder som har satsat mest på skolans digitalisering men att det inte finns några bevis på att satsningarna har lett till högre kunskapsresultat. Det behövs, enligt honom, en mer nyanserad syn på när it är bra och när det är giftigt. Baslev ser en internationell trend som fokuserar på teknikförståelse snarare än okritisk användning.

Jesper Balslev ger den 6 mars ut boken Kritik af den digitale fornuft i uddannelsesystemet. 

Vi reflekterar det krävs digitala läromedel med hög kvalitet om skolans digitalisering ska ge högre kunskapsresultat.

Länk till artikeln

Skolan är den viktigaste av samhällets institutioner för att individer, företag och hela Härnösand ska växa och utvecklas, skriver kommunalrådet Anders Gäfvert och andra vice ordföranden i skolnämnden Anna Davis samt VD Rickard Vinde i Tidningen Ångermanland – Allehanda. I skolan är professionella lärare viktigast. Det är de som gör att elever kan lära sig fakta, tänka kritiskt och förstå. Lärarna ska ge alla elever möjligheter att, efter sina förutsättningar, få så stora kunskaper som möjligt.

Men många elever får inte godkänt i grundskolans alla ämnen och blir därmed inte godkända för att gå på gymnasiet, vilket har blivit ett krav för att få ett arbete. Vi frågar oss därför om lärarna på Gerestaskolan, Hedda Wisingskolan och de andra skolorna i Härnösand verkligen får rätt förutsättningar för att undervisa.

För att få det måste lärarna vara delar i ett system. Lärare behöver kollegor, rektor, skolbibliotek, föräldrar som tycker att skolan är viktig, klassrum och utrustning. Ingen lärare kan uppfinna hjulet själv till varje lektion och hantera alla situationer som uppkommer och ändå undervisa på topp.

En systemdel som länge har glömts bort är läromedel. Lärarhandledningar ger lärare planering för hela läsåret. Läroböcker som är utvecklade av författare och specialiserade läromedelsförlag ger elever sammanhang och struktur i lärandet. I digitala läromedel finns interaktivitet, filmer och större möjligheter till individualisering och gynnar arbetet med olika lärstilar.

En skola kan inte ha mer än tio år gamla läromedel och ända tycka att undervisningen har hög kvalitet. Det är inte heller acceptabelt att en skola ersätter läromedel med att ge eleverna papperskopior av hela böcker, vilket ett tv-program nyligen visade att en skola som ska lära nyanlända svenska gör.

Vi vet att det finns läromedelsbrister i Härnösand. Men staden har stolta kunskapstraditioner och vi vill visa vägen. Vi föreslår att det ska undersökas om Härnösand kan besluta att alla elever både i grundskolan och gymnasieskolan ska få rätt till läromedel i alla ämnen.

Vi vill förena detta med regelbunden kompetensutveckling för lärare och en kvalitetssäkring. Skolorna skulle redovisa sin läromedelsanvändning och kommunen skulle svara upp med en avsättning i budgeten. Läromedel och hur man använder läromedel skapar förutsättningar för likvärdighet för elever i olika skolor.

Det är rätt tid att göra detta nu. Det ökande antalet obehöriga lärare behöver en professionell grund för undervisningen. Skolan måste överge tanken att det räcker med datorer och undersöka hur digitaliseringen ska användas för att höja kunskapsresultaten. Våra nyanlända måste få en ärlig chans att lära sig svenska och ta sig in på arbetsmarknaden.

Skolorna har regler för skolbibliotek, skolmatens nyttighet och skolans ventilation, men inga regler för den viktigaste kunskapsresursen. Men med en rätt till läromedel skulle lärarna i Härnösands skolor få en viktig förutsättning för att låta alla elever få så stora kunskaper som möjligt för att bidra till Härnösands utveckling.

Vi vill att alla elever ska få en läromedelsgaranti!

Anders Gäfvert (M)

kommunalråd

Anna Davis (M)

andra vice ordförande skolnämnden

Rickard Vinde

vd Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Tidningen Ångermanland – Allehanda den 22 februari 2018.

Länk till debattartikeln

Lagstifta om rätten till läromedel!

Publicerad: 14 februari, 2018 under: Debattartiklar

Den kommunala grundskolans likvärdighet brister kraftigt när det gäller elevers tillgång till läromedel. Ändring behövs, skriver Rickard Vinde, Svenska läromedel och Jenny Lundström, Sveriges läromedelsförfattares förbund i Dagens Samhälle.

Att alla elever lämnar skolan med en fast kunskapsgrund är en framtidsfråga. Det är lärarens uppdrag, men utan ett system med läroplan, värden, skolledning, annan personal och tillräckligt med resurser i ryggen kan ingen lärare
nå sin fulla förmåga. Regeringens skolkommission påpekar också i sitt slutbetänkande att skolan har flera systembrister, bland annat vad gäller resursfördelning.

En central del av utbildningen i skolan är läromedel, som följer läroplanen och översätter den till praktisk undervisning. En lärarhandledning ger läraren en planering för hela läsåret och fördjupning för olika moment. En lärobok låter
några elever läsa samma text som resten av klassen, men på en nivå som passar just dem. Ett digitalt läromedel innehåller ämnet för hela läsåret med övningar, länkar till internet och lärarens egna prov.

Denna systemdel har dock länge försummats. I en undersökning gjord av Lärarnas riksförbund från oktober 2017 svarar 34 procent av lärarna i kommunala grundskolor att det stämmer ganska dåligt eller inte alls att det finns läromedel av hög kvalitet i deras huvudämne. Skolkommissionen nämner också att det förekommer allvarliga och/eller långvariga brister på ändamålsenliga läromedel.

Ett tv-program visade nyligen att en sfi-skola saknade läroböcker och att lärare därför måste kopiera hela böcker till eleverna och därmed slösa med sin tid och ge eleverna sämre förutsättningar. Detta förekommer även på grundskolor.

Läromedel handlar om att professionella lärare – precis som läkare, snickare och jurister – ska få professionella verktyg för sitt yrke. Det handlar också om likvärdighet, att alla elever ska få kunskap med struktur och sammanhang enligt
läroplanen. Om läromedel saknas eller ersätts med kopior blir det föräldrarnas kunskap som avgör vilka betyg eleverna får.

Den engelske läroplans- och läromedelsexperten Tom Oates har det senaste året uttalat sig om Sverige i både Lärarnas Tidning och Skolvärlden. Han har då varnat för hemgjorda läromedel och förklarat att ”läromedel är vägen till en jämlik skola”.

Men likvärdigheten mellan kommunerna skiljer sig kraftigt åt. Det visar Svenska läromedels ”läromedelskarta” tydligt. Under åren 2015–2017 satsade Överkalix i genomsnitt 1 396 kronor per år på nya läromedel – både tryckta och digitala – till eleverna i de kommunala grundskolorna. Linköping satsade 916 kronor, Malmö 781 kronor och Sundsvall 684 kronor. Habo satsade 286 kronor. Det skiljer nästan en faktor fem under tre år mellan Överkalix och Habo.

Ytterst har kommunerna ansvar för att skolan är ett system som läraren har i ryggen och att det finns aktuella läromedel i ämnena. Men frågan är om ens Överkalix har en plan för att lärare och elever ska få aktuella läromedel. Habo har det inte.

Lärare ska förstås också använda dagstidningar, hemsidor, romaner och UR-program som material i undervisningen, men de ska kunna använda tryckta och digitala läromedel som grund. Kommunerna har glömt att det faktiskt står i läroplanen att elever ska få ”läromedel av god kvalitet”.

Skolans likvärdighet är en av våra största utmaningar. Svenska läromedel och Sveriges läromedelsförfattares förbund vill därför att rätten till läromedel skrivs in i skollagen och att alla kommuner antar en läromedelspolicy som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det skulle ge lärarna bättre förutsättningar, men framför allt ge eleverna en fast kunskapsgrund.

Rickard Vinde
vd Svenska läromedel

Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle den 14 februari 2018.

Kommunen bör ta läromedelsmålet på allvar

Publicerad: 29 januari, 2018 under: Debattartiklar

Läromedelskartan visar att eleverna i grundskolan i Ulricehamn 2015, 2016 och 2017 fick nya läromedel för 553 kronor, 598 kronor och 551 kronor. Det räcker inte långt, anser Rickard Vinde, legitimerad lärare och vd Svenska Läromedel.

Ulricehamns kommun har ett måldokument för Framtidens grundskola. Kommunen vill ha en grundskola på hög nationell nivå.

För mig betyder det att alla elever ska ha möjlighet att få kunskap och att utvecklas efter sina förutsättningar och få en grund för gymnasiet och framtiden.

För att det ska vara möjligt måste lärare få förutsättningar att undervisa och elever att lära. För mig betyder det att det finns läroböcker och digitala läromedel som följer läroplanen. Läromedel ger lärare en grund att planera och undervisa och elever ett sammanhang och en linje i kunskapsutvecklingen. Det handlar också om jämlikhet. Om inte alla elever får samma förutsättningar är det föräldrarna som avgör vilka betyg eleverna får.

Men andelen elever i Ulricehamn som inte får godkänt i alla ämnen i grundskolan har sjunkit och är nu 64 procent. Kommunen får rött varningsbetyg när alla kommuner jämförs. För mig betyder det att väldigt många ungdomar inte får jämlika förutsättningar.

Ulricehamn har satt upp tio mål för skolan och Mål 2 gäller läromedel och IT-stöd för undervisningen. Men när kommunen undersöker visar det sig att flera läromedel inte längre är aktuella. Eleverna har inte heller egna läroböcker i alla ämnen och ibland finns bara klassuppsättningar som flyttas runt. Det är krångligt med digitala läromedel.

Läromedelskartan visar att eleverna i grundskolan i Ulricehamn 2015, 2016 och 2017 fick nya läromedel för 553 kronor, 598 kronor och 551 kronor. Det räcker inte långt. Ändå menar kommunen att läromedelsmålet är aktuellt och att det bör tas med i kommande budget.

Jag hoppas att kommunen nu tar läromedelsmålet på allvar. För mig betyder det att alla lärare och elever ska få läromedel i alla ämnen. Det kommer att bidra till att stärka skolsystemet och till att fler ungdomar i Ulricehamn klarar grundskolan och kan gå vidare ut i livet med en bra grund.

RICKARD VINDE
legitimerad lärare och vd Svenska Läromedel

Debattartikeln publicerades i Ulricehamns Tidning den 29 januari 2018.

Länk till debattartiklen

Alla elever i Svenljunga bör få egna läromedel

Publicerad: 18 januari, 2018 under: Debattartiklar

Lärare ska ge sina elever kunskap. Men de måste få förutsättningar att göra det. Får lärarna det vet eleverna på varje lektion vilken kunskap som är målet och ser sammanhanget. Eleverna blir motiverade att lära sig fakta och tränga in i kunskapen och förstå. Skolan blir en kunskapsresa som öppnar för vidare lärande och arbetsliv.

Men om inte skolan ger rätt förutsättningar kan ingen lärare nå sin fulla kapacitet. Det är huvudmannen som har ansvar för förutsättningarna. En kommun som inte har tagit det ansvaret är Svenljunga.

I ett beslut den 9 januari ger Skolinspektionen kommunen kritik för hur Mogaskolan fungerar. Av de 334 högstadieeleverna är det bara 54 procent som uppnår kunskapskraven i årskurs 9 och betygen är lägre än i landet i genomsnitt.

Skolinspektionen anger att undervisningen behöver anpassas mer till elevernas förutsättningar. Undervisningen är inte tillräckligt strukturerad. Eleverna förstår inte vad de ska göra på lektionerna och blir omotiverade. Skolinspektionen anger att lärare ska strukturera och styra undervisningen och skapa balans mellan olika arbetssätt.

Ett självklart verktyg för lärare är läromedel som översätter läroplanen och kunskapskraven till praktisk undervisning. Lärarhandledningar ger lärare planering och struktur. Läromedel ger eleverna alla viktiga delar och ett sammanhang under hela läsåret. Lärare ska avgöra om de vill använda en lärobok eller ett digitalt läromedel.

Läroplanen anger att rektor har ett särskilt ansvar för att elever får läromedel av god kvalitet. Läromedel är också viktigt för att alla elever ska få en bra och gemensam grund att lära. Det ska inte vara föräldrarnas förmåga att göra läxorna som avgör elevernas betyg.

Men flera lärare på Mogaskolan uppger till Skolinspektionen att de saknar resurser för att köpa in läromedel. De säger också att bristen gör det svårt att anpassa undervisningen till elevernas behov.

Skolinspektionen har gett Svenljunga till den 29 mars att vidta flera åtgärder, bland annat att anpassa undervisningen till elevernas behov. Politikerna i Svenljunga och rektor på Mogaskolan har nu mycket att göra.

De bör börja med att se till att lärare och elever har egna läromedel i alla ämnen. Då får lärarna lättare att strukturera och anpassa undervisningen. Eleverna får ett sammanhang och lättare att förstå. Alla elever får lättare att få mer kunskap och en god grund för att gå vidare ut i livet. Sedan får politikerna och rektorerna se till att eleverna på Hillareds skola, Landboskolan och alla andra skolor i Svenljunga också har läromedel.

Rickard Vinde, legitimerad lärare och vd för Svenska läromedel

Debattinlägget publicerades i Borås Tidning den 18 januari 2018.

Länk till Borås Tidning